Correcció de textos

llapis_vermell

Correcció ortotipogràfica

Revisió de l’ortotipografia dels  textos escrits i correcció dels errors ortogràfics i tipogràfics segons les convencions de la llengua catalana i les normes d’estil que hagi especificat una editorial, institució o empresa.

Correcció d’estil

Correcció dels errors per adequar-los a cada situació comunicativa concreta: revisió de la redacció, coherència textual, registre, àmbit de coneixement.